Informacje o prywatności danych

Najważniejsze informacje

Niniejsze informacje o prywatności danych opisują, w jaki sposób firma Wantwords Limited chroni i wykorzystuje informacje jej przekazywane w trakcie korzystania ze strony internetowej i usług firmy. Wszelkie informacje przekazywane firmie Wantwords Limited za pomocą strony internetowej lub w trakcie korzystania z usług będą wykorzystywane wyłącznie w sposoby opisane w niniejszych informacjach. Dokument zaktualizowano dnia 8 maja 2018 r. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji o prywatności danych lub tego, w jaki sposób firma Wantwords Limited wykorzystuje dane klientów i odwiedzających stronę należy przesłać zapytanie pod adres marta@wantwords.co.uk.

Wprowadzenie

Firma gromadzi i wykorzystuje pewnego rodzaju dane na temat odwiedzających i klientów w celu świadczenia usług i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji na stronie internetowej. Dane są także gromadzone w celu lepszego zrozumienia sposobów korzystania ze strony przez odwiedzających.

Gromadzenie danych

Firma gromadzi dane od i na temat odwiedzających i klientów w trakcie kontaktowania się z Wantwords Limited na temat świadczonych usług, wypełniania formularza kontaktowego na stronie czy zwracania się do firmy z zapytaniem. Do gromadzonych danych może należeć:

 • imię, nazwisko, zajmowane stanowisko,
 • dane kontaktowe, w tym adres e-mail,
 • dane demograficzne, w tym kod pocztowy, preferencje, zainteresowania,
 • inne dane osobowe przekazane przez odwiedzającego lub klienta w przesłanych dokumentach,
 • dane dotyczące korzystania ze strony internetowej.

Wykorzystywanie danych

Gromadzone dane umożliwiają firmie świadczenie usług i lepsze zrozumienie potrzeb klientów Wantwords Limited.

Dane mogą być wykorzystywane do:

 • świadczenia zamówionych usług,
 • prowadzenia wewnętrznej dokumentacji firmowej,
 • ulepszania świadczonych usług,
 • kontaktowania się z klientem lub odwiedzającym w odpowiedzi na konkretne zapytanie,
 • okresowe przesyłanie wiadomości promocyjnych na temat świadczonych usług,
 • dostosowywania strony internetowej do odwiedzających.

Przechowywanie danych

Gromadzone dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Firma prowadzi działalność zgodnie z procedurami zachowania prywatności w celu zapobieżenia utraty danych lub nieuprawnionego do nich dostępu.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Firma nie sprzedaje, przekazuje czy przesyła danych osobowych stronom trzecim bez uprzedniej zgody klienta bądź odwiedzającego.

Łącza do innych stron

Na stronie firmy mogą znajdować się łącza do innych stron internetowych. Jednakże po opuszczeniu strony należącej do Wantwords Limited odwiedzający wchodzi na stronę, nad którą firma nie ma żadnej kontroli. Dlatego też firma nie może być odpowiedzialna za ochronę prywatności danych przekazywanych na zewnętrznych stronach, które nie są objęte niniejszymi informacjami dotyczącymi prywatności danych.

Zarządzanie danymi osobowymi

Firma nie sprzedaje, przekazuje czy wypożycza danych osobowych stronom trzecim bez zgody klienta bądź odwiedzającego za wyjątkiem sytuacji wymaganych prawnie. Klienci i odwiedzający mogą zwrócić się do firmy z zapytaniem o dostęp do przechowywanych danych na ich temat zgodnie z postanowieniami brytyjskiej ustawy z 1998 r. o ochronie danych osobowych (Data Protection Act 1998). Kopię przechowywanych danych można otrzymać po zwróceniu się z zapytaniem pod adres marta@wantwords.co.uk.

Klienci i odwiedzający, którzy uważają, że dane przechowywane na ich temat są niepoprawne lub niepełne proszeni są o skontaktowanie się z firmą jak najszybciej pod wskazany powyżej adres. Niepoprawne dane zostaną natychmiast zaktualizowane.